Veiligheid

Ondernemers en hun specialisten op het gebied van arbeidsveiligheid, maar ook werfleiders, architecten, coördinatoren en bouwers zijn door verschillende voorschriften en taken verantwoordelijk voor de arbeidsveiligheid op een bouwplaats. Individuele verantwoordelijkheden kunnen elkaar overlappen. Verplichtingen voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers kunnen ook voortvloeien uit contractuele afspraken. Alle betrokkenen hebben verkeersveiligheidsverplichtingen, afhankelijk van hun verantwoordelijkheidsgebied, wat ook kan leiden tot bescherming van werknemers.

Veel personeelsleden gaan dan ook op vca basis cursus, wat afgesloten kan worden met een examen.

Als werkgevers hebben ondernemers de primaire verantwoordelijkheid voor de arbeidsveiligheid van hun werknemers en zijn daarom adressaten van de voorschriften en regels van de staat en brancheorganisaties op het gebied van arbeidsveiligheid, bijv. B. Arbowet inclusief de voorschriften voor de ArbSchG of DGUV-voorschrift 38 bouwwerkzaamheden. Een specialist arbeidsveiligheid ondersteunt de ondernemer onder meer bij het vervullen van deze taken. Bij

de uitvoering van de bouwplaatsgerelateerde risicobeoordeling,
het inrichten van veilige werkplekken,
de op beveiliging gerichte inrichting van werkprocessen of
het ter beschikking stellen van veilige arbeidsmiddelen en de nodige beschermingsmiddelen.

Samenwerking tussen meerdere bedrijven moet gecoördineerd worden door werkgevers.

Als initiatiefnemer van een bouwproject is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het bouwproject. Hij is daarom verplicht om de bouwplaatsspecifieke arbeidsveiligheidsmaatregelen die in de BaustellV zijn verankerd, te initiëren en uit te voeren – zowel bij het plannen van een bouwproject als bij het coördineren van de bouw en het plannen van veilige werkomstandigheden voor onderhoud. De taken zijn afhankelijk van het type en de omvang van het bouwproject. Indien de bouwwerkzaamheden door medewerkers van meerdere aannemers moeten worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever conform BaustellV één of meer geschikte coördinatoren aan te wijzen, die vanaf de planfase de veilige uitvoering van de werkzaamheden coördineren. Dat is bij veel bouwprojecten het geval. De aanduiding bouwmanager wordt toegewezen aan verschillende mensen met verschillende operationele of projectspecifieke taken. Voor locatiemanagers vloeit de verantwoordelijkheid voor arbeidsveiligheid over het algemeen voort uit de coördinatie van het werk en, indien nodig, uit de overdracht van taken, b.v. B. volgens de respectieve bouwcode van de staat.

Bij de planning van het bouwproject moeten architecten en andere planners rekening houden met de algemene beginselen van de wet, in het bijzonder de rangorde van beschermende maatregelen. Het is mogelijk dat een enkele persoon meerdere van de hierboven beschreven functies uitvoert. Het is verstandig om belangenverstrengeling te voorkomen.